Knight Frank Thailand

นโยบายและเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน

 แอปพลิเคชัน ดำเนินการโดย บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) การที่ผู้ใช้บริการ (“คุณ”) ใช้บริการแอปพลิเคชันจะถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โดยจะมีผลผูกพันระหว่างบริษัทกับคุณตามกฏหมาย 

1. คำจำกัดความ

“ข้อตกลง” หมายถึง เงื่อนไขการใช้งาน 

“แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชัน ที่บริษัทได้ให้บริการ

 “บริษัท” หมายถึง บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 

“คุณ” หมายถึง ผู้ใช้บริการ

 

 2. การให้บริการ

   2.1 การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน 

   2.2 รูปแบบการให้บริการ อาจจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    2.3บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการชั่วคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการระงับการให้บริการชั่วคราว อาจจะมีสาเหตุมาจาก การทำงานผิดพลาดของแอปพลิเคชัน, ระบบเน็ตเวิร์คมีปัญหา, การบำรุงรักษาอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ชำรุด 

    2.4 บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    2.5 สิทธิการใช้บริการแอปพลิเคชันจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 

    2.6 การให้บริการแอปพลิเคชัน อาจจะมีการแจ้งเตือน Push Notification 

    2.7 การให้บริการแอปพลิเคชัน อาจจะมีเชื่อมโยงออกไปยังเว็บไซต์อื่นๆ 

    2.8 การให้บริการแอปพลิเคชัน อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลชื่อ หรือรูปภาพ ให้กับผู้ใช้บริการอื่นๆ 

 

3.การใช้บริการ 

    3.1 คุณมีสิทธิใช้งานบริการต่างๆ ที่ปรากฏบนแอปพลิเคชัน ที่ทางบริษัทจัดเตรียมให้ 

    3.2 คุณมีหน้าที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อที่ถูกต้องเป็นจริง เป็นปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลการใช้บริการแอปพลิเคชัน ให้แก่บริษัท เพื่อจะนำไปใช้สำหรับการให้บริการ และประมวลผล เพื่อนำมาปรับปรุงระบบ 

    3.3 คุณจะต้องไม่ทำการใดๆ เพื่อเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบหลังบ้าน, ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัท 

    3.4 คุณจะต้องไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนหรือเป็นอันตรายต่อระบบหลังบ้าน, ฐานข้อมูล และแอปพลิเคชัน

    3.5 คุณมีหน้าที่รักษารหัสผ่านที่เข้าใช้งานแอปพลิเคชันให้เป็นความลับ 

    3.6 คุณจะต้องใช้คำสุภาพ ไม่ใช้คำหยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร 

    3.7 คุณรับทราบว่าประสิทธิภาพในการใช้งานแอปพลิเคชันขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ, เวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ และอินเตอร์เน็ต 

 

4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ 

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการใช้งานแอปพลิเคชันไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการความความเสถียร, ความล่าช้า, ความล้มเหลวในการใช้งาน, การไม่แจ้งเตือน, ข้อความไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง, ข้อบกพร่อง(bug), ความผิดพลาด, การละเว้น, การหยุดชะงัก, การสูญหายของข้อมูล, ไวรัสคอมพิวเตอร์(virus) 

 

5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณยินยอมให้ดำเนินการเก็บรวบรวม และประเมินผลข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลการติดต่อจริง และข้อมูลการใช้บริการแอปพลิเคชัน เช่น ข้อมูลชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของคุณ โดยข้อมูลของคุณจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยคุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://legal.knightfrank.co.th หรือ pdpa@th.knightfrank.com

 

6. ทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลทั้งหมดที่แสดงบนแอปพลิเคชัน (ไม่ว่าจะเป็นข้อความ, รูปภาพ และรูปแบบการแสดงผล) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่วัตถุประสงค์อื่นใด โดยไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัท

 

7. ความสมบูรณ์ของเงื่อนไข 

หากมีข้อหนึ่งข้อใดในเงื่อนไขการใช้บริการ ที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฏหมายไทย ให้ถือว่าข้อกำหนดที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ไม่ได้นั้น ไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์และข้อกำหนดที่เหลืออื่นๆ 

 

8. การขัดกันของเงื่อนไข 

ในกรณีที่เกิดการขัดกันของเงื่อนไขระหว่างฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอื่นๆ โดยให้ถือฉบับภาษาไทยมีผลเหนือกว่าเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น 

 

9. กฏหมายที่บังคับใช้ 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ให้ตีความและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566